URLOP 2019

Filtry

Kategorie

Producenci

Zobacz też!

Plakat o wydmuszkach ażurowych Bordeco.pl

Warsztaty

Plakat o szkoleniu z ikon Bordeco.pl

Kontakt

 • Bordeco Aleksandra Borudzka
  ul.Darwina 4/56
  43-100 Tychy

 • E-mail:sklep@bordeco.pl
 • Telefon661-906-901
 • Godziny działania sklepuSkładanie_zamówień ............. 24h Odbiór_osobisty ...............09:00-21:00 (po uzgodnieniu telefonicznym)

Hity sklepowe

Informacje

Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

 
Obowiązuje od 2016-06-20
Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu http://www.bordeco.pl/regulamin-pm-11.html, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.
Regulamin udostępniany jest w formie pliku pdf. na stronie internetowej www.bordeco.pl/regulamin-pdf.pdf, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin udostępniany jest także w formacie doc. na stronie internetowej http://www.bordeco.pl/regulamin-doc.doc.
 
& 1 Postanowienia ogólne
 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.bordeco.pl prowadzony jest przez Aleksandrę Borudzką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Bordeco Aleksandra Borudzka (adres prowadzenia działalności  i adres korespondencyjny: Tychy 43-100), ul. Darwina 4/56, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (link), NIP: 646-166-80-35, REGON: 243399726, adres poczty elektronicznej: sklep@bordeco.pl, numer telefonu: (+48) 661906901.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.bordeco.pl/regulamin-pm-11.html. Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w dowolnym momencie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie ze strony www.bordeco.pl/regulamin-pdf.pdf w formacie pdf czy w formacie doc ze strony http://www.bordeco.pl/regulamin-doc.doc i zapisanie w pamięci komputera. Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie pdf jest do pobrania na stronie internetowej http://get.adobe.com/reader/.
 4. Regulamin jest wysyłany każdorazowo razem ze złożonym zamówieniem za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
& 2 Definicje
 1. Bon podarunkowy – bon towarowy na okaziciela sprzedawany w postaci karnetu uprawniającego posiadacza do nabycia produktów dostępnych w sklepie internetowym bordeco.pl lub uczestnictwa w warsztatach rękodzieła w stacjonarnej pracowni rękodzieła Bordeco mieszczącej się w Tychach przy ul. Darwina 4/56. Bon podlega jednorazowej realizacji.
 2. Checkbox – przycisk wyboru.
 3. Czas dostawy – to czas w jakim wybrany przez Klienta przewoźnik dostarcza zamówione Produkty od momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki.
 4. Czas wysyłki – czas, w którym przygotowywane są do wysyłki zamówione Produkty.
 5. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym bordeco.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 6. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym bordeco.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 7. Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale posiadającą zdolność prawną, która zawarła umowę sprzedaży/umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze Sprzedawcą/Usługodawcą.
 8. Konto -  oznaczony indywidualną nazwą (adres e-mail) i hasłem podanym przez Klienta/Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy/Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Klienta/Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 9. Koszyk – funkcjonalność Sklepu internetowego bordeco.pl, w której widoczne są wybrane przez klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia w szczególności ilość produktu, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. W przypadku klienta posiadającego konto możliwe jest wpisanie kodu rabatowego.
 10. Newsletter– zwany również „Biuletynem”: usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym bordeco.pl.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym bordeco.pl rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Sklep - sklep internetowy Sprzedawcy/Usługodawcy dostępny pod adresem strony internetowej www.bordeco.pl
 13. Sprzedawca/Usługodawca – Aleksandra Borudzka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Bordeco Aleksandra Borudzka adres prowadzenia działalności: ul. Darwina 4/56, 43-100 Tychy, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (link), NIP: 646-166-80-35, REGON: 243399726, adres poczty elektronicznej: sklep@bordeco.pl, numer telefonu: (+48) 661906901 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
 14. Termin dostawy – czas, w którym Klient oczekuje na dostawę towaru.
 15. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego bordeco.pl.
 16. Umowa usługi – umowa dotycząca świadczenia usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą za pośrednictwem Sklepu internetowego bordeco.pl
 17. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 18. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 19. Kod weryfikacyjny - specjalne zabezpieczenie antyspamowe, ochrona przed automatycznym wypełnianiem formularza przez roboty.
 
& 3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu usługi drogą elektroniczną polegające na:
  1. prowadzeniu Konta w Sklepie
  2. złożeniu Zamówienia w Sklepie
  3. umożliwieniu Usługobiorcom komentowania Produktów dostępnych na stronie Sklepu
  4. przesyłaniu informacji w ramach Newslettera.
 
& 4 Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez sklep jest bezpłatne.
 2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu komentowania Produktów dostępnych na stronie Sklepu zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu informacji w ramach Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep:
  1. komputer, urządzenia mobilne z dostępem do Internetu,
  2. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 8.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 9 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej,
  3. zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768,
  4. włączenie obsługi JAVASCRIPT,
  5. włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies.
 6. Obowiązuje zakaz:
                         a. dostarczania treści o charakterze bezprawnym,                
                         b. korzystania ze Sklepu w sposób niezgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw   własności intelektualnej osób trzecich,
                         c. wprowadzania danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
 

& 5 Sposoby zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 
   I. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie.
 1. W celu zawarcia umowy usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie należy:
  1. wypełnić Formularz rejestracji, poprzez podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto), nazwa firmy wraz z numerem NIP, nr telefonu, adres e-mail, hasło. Wymagane dane oznaczono znakiem „*”,
  2. zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie checkboxa,
  3. kliknąć pole „Utwórz konto”.
 2. Usługobiorca zostaje poinformowany przez wyświetlenie stosownego komunikatu, że Konto zostało utworzone i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie.
II. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na złożeniu Zamówienia w Sklepie.
 1.  Aby zawrzeć Umowę usługi bez konieczności rejestracji należy:
                      a. wybrać interesujący produkt poprzez kliknięcie na jego nazwę lub zdjęcie,
                      b. kliknąć pole „Do koszyka”,
                      c. wypełnić Formularz zamówienia zgodnie z podaną na stronie Sklepu kolejnością,
                      d. wybrać formę płatności i dostawy,
                      e. kliknąć pole „Do kasy”,
                      f. uzupełnić „Dane do wysyłki”/dane użytkownika,
                      g. potwierdzić dane
                      h. kliknąć pole „Zamawiam i płacę”
                       i. sprawdzić „Podsumowanie zamówienia”.
 1. Aby zawrzeć Umowę usługi poprzez zalogowanie się do Sklepu należy:
  1. kliknąć pole „Zaloguj się”,
  2. wybrać pole „Przejdź do strony głównej”,
  3. wybrać interesujący produkt poprzez kliknięcie na jego nazwę lub zdjęcie
  4. kliknąć pole „Do koszyka”,
  5. wypełnić Formularz zamówienia zgodnie z podaną na stronie Sklepu kolejnością,
  6. wybrać formę płatności i dostawy,
  7. kliknąć pole „Do kasy”,
  8. potwierdzić dane,
  9. kliknąć pole „Zamawiam i płacę”,
  10. sprawdzić „Podsumowanie zamówienia”.
 2. Złożone Zamówienie wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie.
III. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na komentowaniu Produktów dostępnych na stronie Sklepu.
 1. W celu skomentowania Produktu (dodania recenzji) należy:
  1. kliknąć przy opisie danego Produktu w zakładkę „Recenzje produktu”,
  2. kliknąć przycisk „Napisz recenzję”,
  3. uzupełnić pole „Autor recenzji”,
  4. wpisać treść opinii w polu „Opinia o produkcie”,
  5. wybrać ocenę Produktu
  6. wpisać Kod weryfikacyjny i kliknąć pole „Wyślij”.
 2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu Usługobiorcom komentowania Produktów dostępnych na stronie Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie przesłania komentarza do zatwierdzenia przez Usługodawcę.
 3. Niezwłocznie po zatwierdzeniu opinii o produkcie przez Usługodawcę (warunkiem jest brak bezprawności dostarczonej treści) komentarz zostaje opublikowany przy danym Produkcie.
IV. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter.
 1. Umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu informacji w ramach Newslettera można zawrzeć:
 
 1. w trakcie tworzenia Konta odhaczając checkbox „Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera na podany adres e-mail”, a następnie po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pól kliknąć przycisk „Utwórz konto” -  w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter,
 2. z poziomu Konta, po zalogowaniu się w „Panelu klienta”, w zakładce „Moje dane „ odhaczyć checkbox „Zapisz lub wypisz z biuletynu ” i kliknąć pole „Aktualizuj dane” - w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter,
 3. bez zakładania Konta wpisując w menu dolnym strony Sklepu swój adres e-mail i klikając „Zapisz”. W momencie wyświetlenia informacji, że podany adres e-mail został dodany do bazy Sklepu zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter.
 
& 6 Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną będąca umową bezterminową, o charakterze ciągłym może zostać rozwiązana przez każdą ze stron i w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez wskazywania przyczyn. Wypowiedzenie, może zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bordeco.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: (43-100 Tychy, ul. Darwina 4/56). Umowa wygasa po upływie 7 dni od momentu skutecznego doręczenia, chyba że strony ustalą inny termin wypowiedzenia.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, gdy Usługobiorca obiektywnie, rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń w wyznaczonym terminie. W przypadku nie dostosowania się do wezwania Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym.
 
& 7 Warunki zawierania umowy sprzedaży
 1. Umowa sprzedaży zawierana jest za pomocą Formularza zamówień po wcześniejszym złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 2. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty) oraz załącznik z Regulaminem sklepu zapisanym w formacie pdf. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Każda umowa sprzedaży zostaje potwierdzona zgodnie z dyspozycją Klienta paragonem lub fakturą VAT, dołączanymi do przesyłek.
& 8 Modyfikacje zamówienia
 1. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zamówienie”.
 2. Po „Potwierdzeniu zamówienia” przez Klienta zmian w zamówieniu dokonuje Sprzedawca na podstawie dyspozycji Klienta wysłanej na adres email Sprzedawcy: sklep@bordeco.pl. Wprowadzenie zmian możliwe jest jedynie do momentu nadania przesyłki z zamówionym Produktem.
 3. W przypadku rezygnacji z zamówienia(zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży(odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 
& 9 Informacje o produktach
 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie Sklepu w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana w złotych polskich jest ceną brutto, zawiera podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 3. Cena Produktu nie zawiera kosztów dostawy.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 
& 10 Sposoby płatności
 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki krajowej
  2. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy: bank: ING S.A., konto nr: PL 41 1050 1399 1000 0091 4044 8250, nazwa konta: BORDECO Aleksandra Borudzka, 43-100 Tychy, ul. Darwina 4/56, BIC/SWIFT(dla transakcji zagranicznych): INGBPLPWXXX
  3. płatność gotówkowa przy osobistym odbiorze towaru w siedzibie firmy tj. w Tychach przy ul. Darwina 4/56
  4. płatność Bonem podarunkowym poprzez wprowadzenie numeru bonu w polu „Kupon rabatowy”.
 2. Klient nie ma możliwości zapłacić za część Zamówienia z góry, a za część Zamówienia przy odbiorze.
 
& 11 Sposoby, koszt i terminy dostaw
 1. Sprzedawca dostarcza zakupione towary korzystając z usług następujących przewoźników:
  1. Poczta Polska S.A.
  2. Kurier DHL Express Poland
  3. Ruch S.A.
  4. Kurier InPost S.A.
 2. Koszty dostawy są wskazywane każdorazowo w trakcie składania przez Klienta Zamówienia, a także w menu dolnym Strony internetowej, w zakładce „Płatność i dostawa”. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy płatności oraz wartości Zamówienia zgodnych z aktualnym cennikiem wybranego przez Klienta przewoźnika.
 3. Termin dostawy jest uzależniony od czasu wysyłki Zamówienia i czasu dostawy Produktu.
 4. Czas wysyłki zależny jest od sposobu płatności jaki wybrał Klient. W przypadku płatności za pobraniem, gotówkowej i przy odbiorze osobistym liczony jest od momentu zaakceptowania Zamówienia przez Sprzedawcę do momentu nadania przesyłki. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy do momentu nadania przesyłki.
 5. Czas dostawy zależny jest od sposobu dostawy jaki wybrał Klient i zasad jakie obowiązują u danego przewoźnika.
 6. Do kosztów dostawy nie dolicza się dodatkowych opłat. Koszt dostawy jest zgodny z obowiązującym cennikiem przewoźnika.
 7. W przypadku gdy koszt dostawy podany na stronie Sklepu jest niższy niż obowiązujący w cenniku przewoźnika Sprzedawca zobowiązuje się do pokrycia powstałej różnicy. W przypadku gdy koszt dostawy podany na stronie Sklepu jest wyższy niż obowiązujący w cenniku przewoźnika Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu nadpłaconej przez Klienta różnicy.
 8. Przy zakupie Produktów powyżej 300 złotych brutto koszt dostawy pokrywa Sprzedawca.
 9. Wysyłka zagraniczna jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej jako paczka priorytetowa po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy i mailowym ustaleniu kosztów i warunków wysyłki. Koszt wysyłki ustalany jest każdorazowo na podstawie aktualnego cennika Poczty Polskiej.
 10. Wysyłki zagraniczne za pobraniem nie są realizowane.
 11. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu produktu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. 
 
& 12 Tryb postępowania reklamacyjnego
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. Zgłoszenia reklamacji można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Sprzedawcy sklep@bordeco.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: (43-100 Tychy, ul. Darwina 4/56) lub też korzystając z formularza reklamacyjnego. Dla Klientów zarejestrowanych, posiadających aktywne konto w Sklepie znajduje się on w Panelu Klienta, dostępnym po zalogowaniu się na swoje Konto, a dla Klientów, którzy dokonali zakupu bez rejestracji czyli nie założyli Konta na stronie internetowej Sklepu w menu dolnym, w zakładce „Reklamacje”.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany Produkt lub Produkty wraz z dowodem zakupu na adres Sprzedawcy (43-100 Tychy, ul. Darwina 4/56). Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych zgłaszającego reklamację.
 4. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 5. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Usługobiorca może składać pisemnie na adres Usługodawcy: (43-100 Tychy, ul. Darwina 4/56), poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail sklep@bordeco.pl lub też korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce „Kontakt” na stronie Sklepu.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w ciągu 14 dni kalendarzowych i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania na wskazany przez niego adres.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad, albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu, braku możliwości usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny Sklep zwróci niezwłocznie należność, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
& 13 Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży
 1. Klient będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zakupionego Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie można wysłać na adres siedziby firmy Sprzedawcy: Bordeco Aleksandra Borudzka 43-100 Tychy, ul. Darwina 4/56 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bordeco.pl.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, a także w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Klienta z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres Sklepu: 43-100 Tychy , ul. Darwina 4/56.
 9. Klient ponosi koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.
 
& 14 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.
 2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w  Formularzu zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 4. Produkty będące przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do momentu uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem zostaje wyłączona.
 6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z wydaną rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 7. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy/Usługodawcy w stosunku do Klienta/Usługobiorcy nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży. Sprzedawca/Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta/Usługobiorcy nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta/Usługobiorcy nie będącego jednocześnie konsumentem.
 9. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 
& 15 Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim oraz zgodnie z prawem polskim.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje na dwa sposoby: poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy – dotyczy jedynie Zamówień składanych poprzez Formularz zamówienia oraz w każdym przypadku poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi dowodu zakupu.
 3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy/Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta/Usługobiorcy.
 4. Sprzedawca może przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem strony postanawiają rozwiązać w drodze mediacji.
 7. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami jest sąd powszechny ogólnej właściwości miejscowej lub przemiennej.
 
 
Załącznik nr 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość
 
…………………………..                                                                                                                                                   …………………,…………..
Imię i nazwisko konsumenta
…………………………..
…………………………..
Adres konsumenta
                                                                                                                                                                                                                                                                    ……………………………….
                                                                                                                                                                                                                                                                    ……………………………….
                                                                                                                                                                                                                                                                    ……………………………….
                                                                                                                                                                                                                                                                    Nazwa i adres sprzedawcy
 
 
 
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
 
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014r. poz.827) odstępuję od umowy nr…………….zawartej dnia………………. dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………..................................
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                    ……………………………..
                                                                                                                                                                                                                                                                                       Podpis konsumenta

Przejdź do strony głównej